Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsan finns på skolan för att hjälpa dig med råd, stöd och vägledning.

Hit kan du vända dig när du behöver prata med någon. Det kan till exempel gälla frågor om:

 • hälsa
 • relationer
 • personliga problem
 • eller annat du vill prata om

Elevhälsan har kuratorer, skolsköterskor och speciallärare. Det finns även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och talpedagog. Tillsammans arbetar vi för att våra elever ska få goda förutsättningar att genomföra sin utbildning så bra som möjligt.

Kuratorerna finns på skolan för att ge råd och stötta dig så att gymnasietiden ska bli så bra som möjligt.

Våra kuratorer hjälper våra elever genom att:

 • stötta och ge råd till dig som är elev, förälder och lärare
 • reda ut frågor som rör studierna, sociala och psykiska problem, droger med mera
 • informera om studieekonomi, stipendier, samhällsservice med mera.

Kuratorerna har tystnadsplikt och kommer inte berätta vidare det ni pratar om. Men de är anmälningsskyldiga till socialtjänsten om det kommer fram att någon under 18 år far illa.

Kontakt


BF, IMYBF, FT, IMYFT, IMS
E-post:
Tel: eller

Åsa Rundlöf
BA, IMYBA, EK, NA, TE, VF
E-post: asa.rundlof@eskilstuna.se
Tel: 016-710 95 03 eller 072-977 74 06

Gabriella Jamil
EE, IMA, SABET, SAID
E-post: gabriella.jamil@eskilstuna.se
Tel: 016-710 25 23 eller 076-496 00 42

Till skolsköterskan kan du komma om du har frågor eller behöver råd om hälsa och livsstil.

Våra skolsköterskor hjälper våra elever genom att:

 • ge råd och information om hälsa och livsstil
 • utföra enklare sjukvård
 • förmedla kontakt med skolläkaren
 • skapa en god arbetsmiljö på skolan
 • skapa rätt förutsättningar för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder.

Under årskurs ett blir alla elever erbjudna ett hälsosamtal, där du och skolsköterskan tillsammans diskuterar din hälsa och ditt välmående.

Kontakt

Susanne Fredriksson
E-post: susanne.fredriksson@eskilstuna.se
Tel: 016-710 62 91 eller 070-086 61 72

Therese Nielsen
E-post: therese.nielsen3@eskilstuna.se
Tel: 016-710 95 95 eller 070-977 75 13Våra speciallärare hjälper våra elever genom att:

 • ge stöd till enskilda elever med allmänna skolsvårigheter samt stöd i basämnesfärdigheter utifrån specifik inlärningsproblematik
 • erbjuder kompensatoriska hjälpmedel
 • ger stöd till mentorer vid samtal kring elever i behov av särskilt stöd samt pedagogiska kartläggningar
 • har träffar med arbetslagen
 • skapa rätt förutsättningar för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder.

Efter kartläggning upprättar vi åtgärdsprogram med berörd personal och elev . Vi erbjuder observationer, handledning och konsultation till såväl arbetslag som enskilda lärare och elever.

Hjälper och stöttar dig som elev och som har behov av lite mer hjälp och stöd i undervisningen.

Kontakt

Susanna Kronbäck
E-post: susanna.kronback@eskilstuna.se
Tel: 016-710 41 89 eller 072-977 35 19

Mirjam Svanerö
E-post: mirjam.svanero@eskilstuna.se
Tel: 016-710 89 81 eller 070-086 64 62

Uppdaterad: 3 juni 2024